جام جهانی

۱۳۹۴-خرداد-۰۶ ۱۲:۰۰ قبل از ظهراروگوئه
۱۳۹۴-خرداد-۰۶ ۱۲:۰۰ قبل از ظهرکانادا
۱۳۹۴-خرداد-۰۶ ۱۲:۰۰ قبل از ظهرآمریکا
۱۳۹۹-خرداد-۱۰ ۱۲:۰۰ قبل از ظهرانگلستان
۱۳۹۴-خرداد-۰۶ ۱۲:۰۰ قبل از ظهرآلمان
۱۳۹۴-خرداد-۰۶ ۱۲:۰۰ قبل از ظهرآرژانتین
۱۳۹۴-خرداد-۰۶ ۱۲:۰۰ قبل از ظهرانگلستان
۱۳۹۴-خرداد-۰۶ ۱۲:۰۰ قبل از ظهرفرانسه