سوپر جام

۱۳۹۴-خرداد-۰۶ ۱۲:۰۰ قبل از ظهررئال مادرید
۱۳۹۴-خرداد-۰۶ ۱۲:۰۰ قبل از ظهرسویلا
۱۳۹۴-خرداد-۰۶ ۱۲:۰۰ قبل از ظهراتلتیکو مادرید
۱۳۹۴-خرداد-۰۶ ۱۲:۰۰ قبل از ظهراستقلال تهران
۱۳۹۴-خرداد-۰۶ ۱۲:۰۰ قبل از ظهررئال مادرید
۱۳۹۴-خرداد-۰۶ ۱۲:۰۰ قبل از ظهراتلتیکو مادرید