جام جهانی

جام جهانی

نتایج

۱۳۹۹-خرداد-۱۰ ۱۲:۰۰ قبل از ظهرانگلستان
۱۳۹۴-خرداد-۰۶ ۱۲:۰۰ قبل از ظهرفرانسه
۱۳۹۴-خرداد-۰۶ ۱۲:۰۰ قبل از ظهرانگلستان
۱۳۹۴-خرداد-۰۶ ۱۲:۰۰ قبل از ظهرآرژانتین
۱۳۹۴-خرداد-۰۶ ۱۲:۰۰ قبل از ظهرآلمان
۱۳۹۴-خرداد-۰۶ ۱۲:۰۰ قبل از ظهرآمریکا
۱۳۹۴-خرداد-۰۶ ۱۲:۰۰ قبل از ظهرکانادا
۱۳۹۴-خرداد-۰۶ ۱۲:۰۰ قبل از ظهراروگوئه

نتیجه ها

1:5 ۱۳۹۹-بهمن-۰۱ ۰۴:۵۳ بعد از ظهر
3:2 ۱۳۹۹-بهمن-۰۱ ۰۴:۵۳ بعد از ظهر
3:2 ۱۳۹۹-بهمن-۰۱ ۰۴:۵۳ بعد از ظهر
1:2 ۱۳۹۹-بهمن-۰۱ ۰۴:۵۳ بعد از ظهر
2:2 ۱۳۹۹-بهمن-۰۱ ۰۴:۵۳ بعد از ظهر
2 : 3 ۱۳۹۹-بهمن-۰۱ ۰۴:۵۳ بعد از ظهر
4:2 ۱۳۹۹-بهمن-۰۱ ۰۴:۵۳ بعد از ظهر
1:2 ۱۳۹۹-بهمن-۰۱ ۰۴:۵۳ بعد از ظهر

لیست تیم

اروگوئه

آلمان

کانادا

آرژانتین

آمریکا

انگلستان

اسپانیا

فرانسه